ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ, 27 เมษายน 2565 10:20

               ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19  ได้ออกข้อกำหนดต่างๆที่ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อราชการของประชาชน  เพื่อเป็นการลดการเดินทางหรือการรวมกลุ่มของประชาชน  ประกอบกับให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และครบถ้วนสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2565  เป็นต้นไปนั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เห็นควรขยายเวลาขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บภาษีออกไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีพ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาขยาย

(ตามเดิม)

ระยะเวลาที่กำหนด

ขยายเวลาออกไป(ใหม่)

1.

การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

ภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ภายใน

เดือนมีนาคม 2565

2.

การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6)

ภายใน

เดือนเมษายน 2565

ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565

3.

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและ     สิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2565

งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม          2565

งวดที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

งวดที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

4.

การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี

ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565

ภายใน

เดือนมิถุนายน 2565

5.

การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน

ภายใน

เดือนมิถุนายน 2565

ภายใน

เดือนกรกฎาคม 2565

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ    วันที่  27  เมษายน พ.ศ.2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ