ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชัยชนะ หมู่ 6

วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 13:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชัยชนะ หมู่ 6 จากบ้านดอนชัยชนะ ถึง บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนค้อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุดมทรัพย์อุบลเทรดดิ้ง 2018 โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ