วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 15:08

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8

      ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8(รายละเอียดตามแบบแปลนและใบแจ้งปริมาณ ปร. 4 ปร. 5 ที่ อบต.โสกแสงกาหนด) และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 284,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ