วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 09:10

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.7

      ประกาศสรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตาบลโสกแสง อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนและใบแจ้งปริมาณงาน ปร. 4 ปร. 5 ที่ อบต.โสกแสง กาหนดฯ) และป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย  ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นเงินจานวน 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บัญชีประมาณราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร. 4 ป โดยวิธีเจาะจง

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ