วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 08:53

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

      ประกาศสรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 เส้นนานายอุดม กองไชย ถึงนานายบุญจันทร์  โภคทรัพย์  (รายละเอียดตามแบบแปลนและใบแจ้งปริมาณ ปร. 4 ปร. 5 ที่ อบต.โสกแสงกำหนด)  และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  29  เมษายน  2562  เป็นเงินจำนวน  120,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเจาะจง

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ