ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

วันพุธ, 27 เมษายน 2565 14:31

        ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19  ได้ออกข้อกำหนดต่างๆที่ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อราชการของประชาชน  เพื่อเป็นการลดการเดินทางหรือการรวมกลุ่มของประชาชน  ประกอบกับให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และครบถ้วนสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2565  เป็นต้นไปนั้น

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เห็นควรขยายเวลาขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บภาษีออกไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาขยาย

(ตามเดิม)

ระยะเวลาที่กำหนด

ขยายเวลาออกไป(ใหม่)

1.

การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ภายในเดือนมีนาคม 2565

2.

การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6)

ภายในเดือนเมษายน 2565

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

3.

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2565

งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

งวดที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2565

งวดที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

4.

การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

ภายในเดือนมิถุนายน 2565

5.

การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน

ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    วันที่  27  เมษายน พ.ศ.2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ