สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

             องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน