สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย)

Share

        รายงานสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 109,000.- บาท คำนวณราคา ณ วันทื่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 109,000.- บาท