สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง (เส้นนานายพ่อใหญ่ตุ๋ย ปัตตัง - นานายศรี สุดเต้)

Share

       รายงานสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง (เส้นนานายพ่อใหญ่ตุ๋ย ปัตตัง - นานายศรี สุดเต้) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 125,000.- บาท คำนวณราคา ณ วันทื่ 9 มกราคม 2561 เป็นเงิน 125,000.- บาท