สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Share

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอแก้ไขข้อความประกาศให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศแก้ไขฉบับนี้