สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 และ หมู่ 9 บ้านโสกแสง

Share

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,097,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 4,097,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sokseang.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4521-0651