สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน-หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน-หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 203,000 บาท