สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 400,000 บาท