สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 160,000 บาท