สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 เส้นจากบ้านนายตา ผลสวิง ถึงป้อม อปพร.

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 เส้นจากบ้านนายตา ผลสวิง ถึงป้อม อปพร. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นเงิน 190,000 บาท