สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โสกแสงกำหนด

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โสกแสง ในราคาชุดละ 1,000 บาท ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-318179 ในวันและเวลาราชการ