สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นกลางแจ้ง

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นกลางแจ้ง ตามรายการ ดังนี้ เครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ จำนวน1 โครงการ

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โสกแสง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-318179 ในวันและเวลาราชการ