สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นกลางแจ้ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จานวน 8 รายการ

Share

     แนบท้ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโสกแสง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นกลางแจ้ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จานวน 8 รายการ ราคากลาง 200,000 บาท ดังนี้