สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี คำนวนราคา ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง 200,000 บาท