สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

การกำหนดราคากลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน กำหนดราคากลางตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามราคาบัญชีมาตรครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ราคากลาง 2,190,000 บาท