สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี คำนวนราคา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง 200,000 บาท