สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 472,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โสกแสง ในราคาชุดละ 500.-บาท/โครงการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 ในวันและเวลาราชการ