สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองกอนจอ

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองกอนจอ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ ณ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 ในวันและเวลาราชการ