สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,524,000.-บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลังงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในระหว่างวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website.www.sokseang.go.th,www.gprocurement.go.th