สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวนนักเรียน 265 คนๆละ 1,700 บาท/คน/ปี งบประมาณทั้งสิ้น 450,500.- บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในระหว่างวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.sokseang.go.th,www.gprocurement.go.th