สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จำนวน 5 โครงการ โดยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,510,000. - บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในระหว่างวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 เว้นวันหยุดเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website.www.sokseang.go.th,www.gprocurement.go.th