สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร (รายละเอียดตามแบบและใบแจ้งปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงกำหนด) จำนวนเงิน 300,000. - บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในระหว่างวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-8179 เว้นวันหยุดเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website.www.sokseang.go.th,www.gprocurement.go.th