สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [ 07/12/59 ]
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 และ หมู่ 9 บ้านโสกแสง [ 24/11/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอรกรีต(หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง) [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ เส้นฟากเทียม(ห้วยเทียม) ถึง นาขาม [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง(เส้นบ้านนางหนูกาน จันทนิตย์ถึง บ้านนายนันท์อรชร) [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่-หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง) [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน-หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง) [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง-หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่) [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นโนนสมบูรณ์-โพนแอวขัน(ซ่อมแซมช่วงบริเวณบ้านโสกแสง) หมู่ที่ 1,9 [ 06/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 [ 11/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 เส้นจากบ้านนายตา ผลสวิง ถึงป้อม อปพร. [ 25/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง [ 08/12/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน [ 27/08/58 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นกลางแจ้ง [ 27/08/58 ]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นกลางแจ้ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จานวน 8 รายการ [ 29/07/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง [ 29/07/58 ]
การกำหนดราคากลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/07/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน [ 17/07/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 20/05/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 20/05/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองกอนจอ [ 11/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 [ 15/10/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง [ 15/10/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอประชุมกลางน้ำ [ 15/07/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 08/07/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18/06/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน [ 06/05/57 ]