สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share

กรมสรรพากรแจ้งว่า ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพะของผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกันยายน 2557 จำนวนเงิน 15,783,816.97 บาท