สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (7)

Share

    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เป็นประธาน ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ