สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในงบประมาณนั้น และให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานและติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการบูรณาการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ให้สอดคล้องกัน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี