สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น........

โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการและมุ้งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละด้าน