สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง สมัยสามัญ

Share

    รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง สมัยสามัญ