สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    ตารางแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง 

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยนี้ 

 
 
Powered by Phoca Download