สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายเสริม บุชรินทร์ - บ้านนายจำปี สุกรี ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 เส้นทางหนองเม็ก ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ภายในหมู่่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นทางจาก บ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 249,500.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2561 เป็นเงิน 249,500.- บาท เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นทางจาก บ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนแอวขัน หมูที่ 2 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 168,750.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 168,750.- บาท เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนแอวขัน หมูที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ทำการประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 (เส้นแยกโรงเรียนถึงบ้านนายบิน เรืองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( รายละเอียดตามแปลนและใบปริมาณงาน ตามที่ อบต.โสกแสง กำหนด) จำนวน 1 โครงการ นั้น

      บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 (เส้นแยกโรงเรียนถึงบ้านนายบิน เรืองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ให้ทราบโดยทั่งกัน

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.soksaeng.go.th

 


        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ทำการประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก AC บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( รายละเอียดตามแปลนและใบปริมาณงาน ตามที่ อบต.โสกแสง กำหนด) จำนวน 1 โครงการ นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก AC บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ให้ทราบโดยทั่งกัน

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.soksaeng.go.th

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ทำการประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายชาตรีถึงบ้านนายบัวเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( รายละเอียดตามแปลนและใบปริมาณงาน ตามที่ อบต.โสกแสง กำหนด) จำนวน 1 โครงการ นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายชาตรีถึงบ้านนายบัวเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ให้ทราบโดยทั่งกัน

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.soksaeng.go.th

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ทำการประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( รายละเอียดตามแปลนและใบปริมาณงาน ตามที่ อบต.โสกแสง กำหนด) จำนวน 1 โครงการ นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ให้ทราบโดยทั่งกัน

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.soksaeng.go.th

 
 
Powered by Phoca Download