สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอแก้ไขข้อความประกาศให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศแก้ไขฉบับนี้

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,097,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 4,097,000 บาท


     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sokseang.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4521-0651

      การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอรกรีต(หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ - หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง) คำนวณราคา ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 299,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ เส้นฟากเทียม(ห้วยเทียม) ถึง นาขาม คำนวณราคา ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง(เส้นบ้านนางหนูกาน จันทนิตย์ถึง บ้านนายนันท์อรชร) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่-หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 359,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน-หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 203,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอฟัสท์ติคคอนกรีต (หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง-หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 299,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นโนนสมบูรณ์-โพนแอวขัน(ซ่อมแซมช่วงบริเวณบ้านโสกแสง) หมู่ที่ 1,9 ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 115,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 400,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download