สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง

Share

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 115,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นเงิน 115,000 บาท