สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายท่อระบายน้ำกลม บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง

Share

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายท่อระบายน้ำกลม บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 20,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นเงิน 20,000 บาท