สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ราคากลาง

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนานายอัครเดช ถึงนานายโพธิ์ [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนายตุ๋ย ปัตตัง ถึงนานายศรี สุดเต้ [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนายสำรอง บุญครอบ ถึงนานางลอง ปัตตา [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง ตำบลโสกแสง [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายท่อระบายน้ำกลม บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง [ 04/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 และ หมู่ 9 บ้านโสกแสง [ 08/11/59 ]